Handelsbetingelser

Velkommen til vores side med handelsbetingelser. Her kan du læse om vilkårene og betingelserne for at handle med os og købe vores produkter og ydelser.

1. INDLEDNING

 1. Det er vigtigt for mig, Tobias Errboe, manden bag Crypto Academy, at skabe gennemsigtighed, når du køber mit kursus.
 2. Jeg vil derfor på det kraftigste anbefale dig, at du læser betingelserne nøje igennem. Hvis du måtte have nogle spørgsmål eller der er nogle indholdspunkter, du ikke er enig i, så kontakt mig på info@crypta.dk
 3. Du køber kurset af min virksomhed Hafnia Group Limited, hvor jeg blandt andet tilbyder Kurset.
 4. Kurset er skabt med udgangspunkt i de erfaringer, jeg har tillært mig igennem de sidste 3 år og er inspiration til, hvordan du kan komme i gang med investering i crypto.
 5. Det er alene dig, der har købt adgang til kurset, der må benytte dig af dette. Du forpligter dig til, at du ikke på nogen måde må dele videoermateriale, skabeloner, hjælperedskaber, eller andet, der er kommet dig til hænde grundet din kursusadgang.

2. DEFINITIONER

Følgende definitioner anvendes i disse salgs- og leveringsbetingelser:

 1. ‘’Kunden’’ definerer den person, der indgår køb af Kursusydelsen med Crypto Academy.
 2. "Crypto Academy" betyder Hafnia Group Limited (14520169), indregistreret i Storbritannien
 3. 'Parterne'’ betyder Hafnia Group Limited og Kunden.
 4. 'Kursusydelsen'’ er et kursus og fælleskab om crypto, blockchain & nft som Hafnia Group Limited tilbyder Kunden. Kurset består af videomateriale skabeloner, Live-sessions og et eksklusivt medlemskab på en discord-channel
 5. ‘’Betingelserne’’ betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.

3. ANVENDELSE

 1. Betingelserne finder anvendelse på alle leverancer af Kursusydelsen, som udføres af Crypto Academy
 2. Ved køb af Kursusydelsen erklærer Kunden sig enig i disse betingelser.
 3. Crypto Academy er berettiget til at ændre Betingelserne med minimum en måneds skriftligt varsel. Herefter vil de korrigerede Betingelser finde anvendelse på alle Kursusydelser, der leveres efter fristens udløb.

4. LEVERING

 1. Crypto Academy opfylder levering af den aftalte Kursusydelse til den tid, der fremgår ved bestilling af Kursusydelsen, forudsat at betaling er sket i henhold til punkt 5.
 2. Såfremt Crypto Academy ikke kan opfylde til aftalt tid, oplyser Crypto Academy overfor Kunden, hvad årsagen er til forsinket opfyldelse samt hvornår, opfyldelse kan forventes.
 3. Kursusydelsen leveres ved adgang til platformen, Teachable, hvorfra Kunden kan tilgå Kursusydelsen. Crypto Academy garanterer alene, at Kursusydelsen er tilgængelig via Teachable i 12 måneder fra levering af Kursusydelsen. Herefter er det Kundens eget ansvar og egen risiko såfremt denne ønsker at gemme materialet til senere brug ved fortsat overholdelse af bestemmelserne i punkt 6, at påse at Kursusydelsen lagres elektronisk hos Kunden.

5. BETALING

 1. Prisen på Kursusydelsen er den af Crypto Academy anførte pris ved bestilling medmindre Crypto Academy skriftligt har meddelt andet.
 2. Betaling skal ske forud for levering i henhold til punkt 4.
 3. Betaling anses for gennemført, når pengene er tilgængelige på den af Crypto Academy anførte konto.
 4. Kunden er ikke berettiget til at foretage fradrag, modregning eller modkrav i betaling, medmindre det forud skriftligt er accepteret af Crypto Academy.

6. BRUG AF KURSUSYDELSEN

 1. Kursusydelsen er personlig, og det er alene Kunden, som opnår adgang til kurset, der må gennemføre kurset. Kunden forpligter sig samtidig til ikke på nogen vis at uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt Kursusydelsen. Ved brud på denne bestemmelse har Crypto Academy ret til at kræve en konventionalbod på 4.000 kr. pr. uberettiget adgang. Crypto Academy har samtidig mulighed for at bortvise Kunden.
 2. Kunden må ikke overdrage eller ændre Kursusydelsens indhold, skabeloner og dokumenter på nogen vis, hverken på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver andet end til deres egen interne proces eller med en forudgående skriftlig tilladelse fra Crypto Academy.
 3. Kunden opnår alene brugsret til Kursusydelsen i form af:
 4. Elektronisk lagring af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget private brug.
 5. Udskrivning af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget private brug.
 6. Anvende/ændre Kursusydelsens skabeloner til eget privat brug.
 7. Ved brud på bestemmelserne i dette punkt 6 har Crypto Academy ret til at kræve en konventionalbod på 4.000 kr. pr. forhold. Crypto Academy har derudover ret til at kræve erstatning efter Dansk rets almindelige regler. Betaling af konventionalbod bringer ikke misligholdelsen til ophør.

7. TILFREDSHEDSGARANTI

 1. Kunden refunderes den fulde betaling såfremt denne inden 14 dage fra købsdato skriftligt anmoder om dette ved angivelse af grund for manglende tilfredshed.
 2. Gives sådan anmodning ikke inden 14 dage fra købsdato, da bortfalder tilfredshedsgarantien i sin helhed. Således at din anmodning sker inden for de første 14 dage, så kan du efterspørge en refundering.

8. REKLAMATION

 1. Såfremt Kunden opdager en fejl ved Kursusydelsen, skal Kunden skriftligt reklamere uden ugrundet ophold. Såfremt Kunden ikke reklamerer uden ugrundet ophold efter at have opdaget en sådan uoverensstemmelse, fortaber Kunden sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser og/eller erstatning gældende.
 2. Retten til reklamation bortfalder 90 dage efter modtagelse af Kursusydelsen.

9. ERSTATNING OG ANSVAR

 1. Crypto Academy er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige principper herom, dog med de nedenfor anførte præciseringer og begrænsninger.
 2. Alle cases og eksempler er til inspiration og fundet online tilgængeligt og kan ikke antages at være realistisk at opnå. Der ydes ingen garanti i forbindelse med disse.
 3. Kursusydelsen udgør ikke finansiel eller økonomisk rådgivning og kan ikke danne grundlag for et øget antal køb eller salg (eller undladelse heraf).
 4. Crypto Academy yder ingen garanti for fremgang, vækst, afkast, øget udbytte eller lignende som følge af brug af Kursusydelsen, ligesom Crypto Academy ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom tabt fortjeneste og mistede besparelser.
 5. Crypto Academy er ikke ansvarlig for, at Kursusydelsen opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål.
 6. Ønsker Kunden at gøre et erstatningskrav gældende mod Crypto Academy, skal kravet fremsættes uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 30 dage efter, at det eventuelle tab er opstået.

10. MISLIGHOLDELSE

 1. Kunden kan alene gøre forsinkelse gældende som misligholdelse i overensstemmelse med punkt 4.3.
 2. Såfremt Kunden opdager en mangel ved de leverede ydelser, har Crypto Academy fuld afhjælpningsret.
 3. Såfremt en mangel ikke kan afhjælpes, kan Kunden, hvis reklamation sker i overensstemmelse med punkt 6, kræve forholdsmæssigt afslag.

11. FORCE MAJEURE

 1. Crypto Academy kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der ikke er underlagt Crypto Academy kontrol. Forekomst af sådanne hændelser fritager Crypto Academy for ansvar for skader, straf eller andre kontraktsretlige sanktioner. Sådanne hændelser inkluderer, men er ikke begrænset til, strejker, lock-out, boykots, sabotage, arbejdskonflikter, driftsafbrydelser, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige restriktioner fra nationale eller udenlandske autoriteter, konfiskation, handelsforbud, valuta restriktioner, manglende transport, veterinære sygdomme, hærværk, terror, miljøforanstaltninger, pandemier, krig og mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører.

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 1. Ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til Kursusydelsen, herunder retten til alle igangværende Kursusydelser herunder ideer, designs, teknikker mv. tilhører ubetinget Crypto Academy

13. LOVVALG OG VÆRNETING

 1. Betingelserne er underlagt dansk ret og fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister af enhver art i henhold til nærværende kontrakt skal afgøres ved Byretten i København som første instans.